soutez / stavba

Palác Zdar v Ústí nad Labem

MOTTO: TŘI V JEDNOM DOMĚ

Základní principy navrhovaného řešení

* V návrhu dodržet zásady utváření území, obecné a zvláštní regulativy dané OZV č.46/1996 resp. krycím listem bloku 005.
* Najít takové členění území bloku a následně členění hmotové, které (s ohledem na velkou celkovou plochu bloku) odpovídá doporučené parcelaci a které je úměrné měřítku Mírového náměstí a okolní městské struktury.
* Zajistit uvnitř stavebních čar průchodnost objektem pro pěší z hrany bloku Mírové náměstí - Dlouhá - Široká, sever - jih.
* Předznamenat veřejný charakter parteru na hranách Mírové náměstí, Dlouhá, Široká a respektovat stávající výškové poměry pomyslných hran bloku.
* Navrhnout řešení, jehož realizace by plnila nejen aspekty urbanistické a architektonické, ale také navrhnout pro uživatele atraktivní a provozuschopný dům.
* Řešit požadavky na klidovou dopravu uvnitř stavebních čar.

Urbanistické řešení

Blok 005 vymezuje severní hranu Mírového náměstí, které patří do souboru veřejných prostranství se zvláštním významem pro urbanistický a architektonický obraz území Ústí nad Labem - centrum. Jako takový je součástí centra města a spolu s ostatními bloky je regulován platnou územně plánovací dokumentací. V tomto smyslu je urbanistické řešení exaktně determinováno. Předložené urbanistické řešení je v aspektech funkčních i prostorových v souladu s regulačním plánem centra a Obecně závaznou vyhláškou č.46/1996 o závazných částech regulačního plánu pro území Ústí nad Labem centrum.

Architektonické řešení

Navrhujeme hmotový triptych (3 x ZDAR) s určitým, nikoli významovým, důrazem na střed.
Navržená architektura je tedy založena na symetrickém členění prostorově zadaného bloku na tři hmoty, které spolu hmotově, pozičně a provozně souvisí a zároveň jsou svébytné. Tvoří ji tři domy vzájemně vymezující pěší komunikační prostory, pasáže, propojující jednotlivé funkční celky ve směru sever - jih - západ. (Mírové náměstí - Dlouhá - Široká) Mezi domy tak vznikají dvě kryté pasáže, "vnitřní ulice" pod širým nebem, mající v parterových podlažích vazbu na otevřené prostory odbytových zařízení, ve vyšších nadzemních podlažích pak ochozy, lodžie, okna a pavlače k bytům. S určitým odrazem funkčního obsahu tří domů je řešení vedeno tendencí k barevnému odlišení a různosti členění fasádních ploch. Každý jeden dům je samostatným tématem v aspektech funkčních a prostorových nikoli konstrukčních.lokalita:Ústí nad Labem, Mírové náměstí
rok:2005
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák, Ing.arch. Luboš Hruška