projekt / stavba

Senior hotel Tisá

Zadáním investora bylo navrhnout přístavbu ke stávajícímu objektu s co nejvyšší ubytovací kapacitou hotelového typu na stávajícím pozemku a upravit dispoziční řešení v objektu stávajícím. Architektonické řešení přístavby si klade za cíl vytvořit výraznou hmotu odpovídající své funkci a svému účelu. Architektonický výraz je tedy navržen tak aby podporoval komerční využití objektu, upoutal pozornost zákazníka a přispěl tak k celkové prosperitě zařízení. Stávající objekt je sám o sobě nevýrazný, jeho povrchová úprava (zateplovací systém - Vinyl siding) do značné míry determinuje jeho vzhled. Řešení předpokládá demontáž tohoto obkladu právě pro docílení lepší pohledové integrity stávajícího objektu a přístavby. Vzájemná relace obou hmot je úměrná, přístavba stávající objekt respektuje, je ovšem členitější a materiálově bohatší. Povrchové úpravy obou objektů jsou srovnatelné s mírným akcentem na stavbu novou. Celkové architektonické řešení stávajícího i nového objektu je vedeno snahou docílit charakter horského zařízení s dobrým standardem služeb, který odpovídá umístění tohoto zařízení v chráněné krajinné oblasti.

lokalita:Tisá
objednatel:M&R, a.s.
stupeň:studie (investiční záměr)
rok:2005
vedoucí zakázky:Ing.arch. Pavel Dvořák
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák