soutez / stavba

Městské divadlo v České Lípě

Při tvorbě koncepčního návrhu jsme byli vedeni základní snahou navrhnout do stávajícího městského prostředí určitý, jasný, funkčně vzájemně provázaný komplex s tím, že nově navržený tvar - nová scéna - bude integrována se stávajícími objekty, které využíváme. Návrh je tedy založen na tendenci pokud možno zachovat a využít stávající objekty a zastavět nárožní proluku soudobou,odlišnou architekturou. Tento způsob řešení respektuje skutečnost, že stávající objekty jsou v určitém stupni památkové ochrany. Součástí tendence zachovat tyto objekty je také skutečnost a snaha pokud možno funkčně a provozně sjednotit tuto poměrně nesourodou zástavbu. Základním principem navrhovaného řešení je tedy zachovat, rekonstruovat a dostavět nový objekt propojený se stávajícími.
Dalším základním principem jasně patrným z předloženého řešení je záměrně navržena poloha jeviště a jeho zázemí. Ta umožňuje provozovat vedle hlavní divadelní produkce alternativní scénu v prostoru atria jakkoli je toto ve své funkční podstatě odbytovým zařízením restauračně-kavárenského typu. Tento návrh otevírá možnosti alternativní divadelní produkce malých forem ( komorní koncerty, sólová vystoupení, recitály, ale i módní přehlídky a další kulturní akce). Základním přínosem tohoto řešení je tedy poměrně nestandardní orientace jednoho scénického prostoru do dvou typů hlediště. Toto řešení jasně determinuje a podporuje diagonální pozice pomyslné osy hlediště a jeviště orientované do prostoru Jeřábkova náměstí. Vzájemná pozice jeviště a hledišť otevírá široké možnosti fungování divadla jako kulturně-společenského zařízení. Na těchto možnostech je návrh založen askutečnost,že dispoziční řešení nevylučuje soudobý průběh dvou kulturních akcí je určitou reakcí na zadání vyplývající ze soutěžních podmínek.
Třetím základním principem navrhovaného řešení je snaha nalézt přijatelnou a funkčně odpovídající prostorovou relaci původní starší zástavby a nového tvaru po stránce hmotové, architektonické i provozní. Stavebně technický stav stávající zástavby i její fasádní architektonický detail nás nevede k názoru a tendenci navrhnout do volné proluky slohové a tvarové repliky.

lokalita:Česká Lípa
rok:2002
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Pavel Dvořák, Ing.arch. Luboš Hruška
spolupráce:Akad.arch. Miloš Krejčík