projekt / územní plánování

Změna územního plánu Čížkovic

Územně plánovací dokumentace obce Čížkovice je tvořena platným územním plánem obce (dále ÚPNO) Čížkovice zpracovaným v roce 2000, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obce Čížkovice č.3/2001, která nabyla účinnosti dnem 9.6.2001.
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 1.12.2004 rozhodlo o pořízení změny č.1. ÚPNO.
Důvodem pro pořízení změny ÚPNO je snaha obce rozšířit rozvojové plochy pro bydlení a služby. Stávající rozvojové plochy v ÚPNO nestačí pokrýt rozvoj bytové a komerční výstavby v obci.
Pro změnu ÚPNO byly vybrány tyto lokality :
Lokalita A) - zóna bydlení za Růžovou ulicí:
Lokality B) - zóna pro služby U Jenčického potoka
Lokalita C) - zóna bydlení U Hřiště
Lokalita D) - zóna bydlení Na Rybníčku

lokalita:Čížkovice
objednatel:Obecní úřad Čížkovice
stupeň:průzkumy a rozbory
rok:2005
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Luboš Hruška , RNDr. Jana Tesařová, CSc.,Ing. Marie Wichsová, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička