realizace / stavba

Palác „Jordán“

Urbanistické řešení je jasně determinováno skutečností, že staveniště se nachází v centrální městské oblasti, která je poměrně přísně regulovaná. Stavba, tak jak je navržena, podléhá výstupům z platné územně plánovací dokumentace a respektuje je.
Architektonické řešení vychází ze stavebního programu a dané funkce tohoto obchodního zařízení. Objekt je členěn do čtyřech hmot postupně řazených tak aby respektovaly předepsanou stavební čáru a také nově upravené kraje vozovek ulic Dlouhá a Velká Hradební. Jedná se o sedmipodlažní stavbu s šestým ustupujícím nadzemním podlažím a jedním podzemním podlažím. Architektura objektu je koncipována s velkým důrazem na parter. Ve frontě podél ulice Dlouhá a Velká Hradební je fasáda prosklená až do úrovně 2.NP. Funkční náplň přízemí toto parterové řešení podporuje a kolemjdoucí tak bude obcházet prosklené fasádní plochy umožňující průhled do prodejny, provozovny služeb nebo odbytového zařízení. Hmotová podpora tohoto řešení je v nároží zvýrazněna vysokým řádem zasahujícím přes celé druhé nadzemní podlaží, kde je fasáda předsazena. Navržené hmoty tak ve všech čtyřech pohledově se uplatňujících podlažích "prozrazují" vnitřní interiérovou funkci. Právě skutečnost, že hlavní funkční náplní objektu je výstavba obchodního zařízení a zajištění služeb veřejnosti, je obchodní parter podél ulice Dlouhá i Velká Hradební architektonicky exponován se zvláštním důrazem na nároží. Doprovodné funkce, kterými jsou administrativa a bydlení, jsou umístěny ve 3. až 6.NP. Hmotové řešení fasád tomuto funkčnímu řešení odpovídá. 1.NP, ve kterém budou umístěny obchodní jednotky, je přístupné v celé frontě ulic Dlouhá a Velká Hradební, parter je prosklený.
Architektonický návrh je veden výraznou snahou vytvořit dům městského charakteru, který by centrum města oživil. Touto snahou je vedeno také poměrně výrazné barevné řešení.

lokalita:Ústí nad Labem - centrum
objednatel:H&G spol. s r.o.
rok:2005
vedoucí zakázky:Ing.arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.arch. Zdeněk Havlík, Ing.arch. Luboš Hruška
spolupráce:Ing. Petr Vidlák , Ing. Jiří Kozák, Ing. Vlastimil Križan, Miloslav Zeman, Bohumila Hrotková, Zdeněk Nitka, Rainer Pink, Ing. P. Boháček, Ing. Karel Macák, V. Hadraba, Ing. Jan Basík, Ing. A. Sinevič, Ing. Z. Smrž