projekt / stavba

Parkovací dům v Doběticích

Architektonický koncept je do jisté míry dán povahou stavby v daném prostředí, jejím účelem a společenskými nároky, které jsou na městské zařízení tohoto druhu a významu kladeny. Stavba je podzemní, je jednotným blokovým stavebně technickým celkem, jehož hlavní a jedinou funkcí je parkování 299 osobních automobilů.

Právě tento aspekt spolu s technickými a dopravními potřebami dělí architektonické řešení stavby, kdy estetické nároky na pohledově exponované partie stavby jsou podstatně vyšší než nároky na interiér.

Vzhledem ke své doplňkové funkci parkování uprostřed obytného sídliště je svým celkovým pojetím a zapuštěným objemem budova koncipována tak, aby na sebe nestrhávala pozornost okolo jdoucích nebo jedoucích jakkoli je svým měřítkem stavbou rozměrnou. Z toho důvodu je v návrhu kladen velký důraz na architektonické řešení pohledově exponované jižní fasády. Její význam a primární funkce spočívá v pohledovém krytí neatraktivního a nezajímavého provozu parkování osobních automobilů při zajištění plošné prodyšnosti Z toho vychází návrh řešení jakési polopropustné fasády z kovových panelů, která není úplně průhledná, ale která také zčásti odkrývá co se odehrává uvnitř. Přední líc panelů je vyplněn ocelovou sítí tak, aby umožnil popínání rostlin, které se za několik let můžou stát její součástí. Tato „grafická hra“ fasády je podpořena jakýmsi lemem pažící stěny, horní desky, a soklu. Tento rám je v místech vjezdů použit jako označení vjezdů. Konstrukce skeletu není plně přiznána, i když ji lze také tušit.


Architektonický koncept je veden těmito následujícími cíli:

- zvolený urbanistický koncept podpořit plošnou skladbou fasádních materiálů nesoucích zeleň

- v nové výbavě objektu minimalizovat zřetelné uplatnění hmotových pozic

- vepsat do designu jižní fasády posílení atraktivity místa jako veřejného prostoru, který v minulosti nabízel návštěvníkovi jen jakýsi plošný nerovný defekt opěrné staticky narušené stěny stávajícího parkoviště.


lokalita:Ústí nad Labem - Dobětice
objednatel:MIVO spol. s r.o.
stupeň:studie
rok:2009
vedoucí zakázky:Ing. arch. Zdeněk Havlík
orientační náklady:70 mil. korun
autoři:Ing. arch. Štěpán Havlík, Ing. arch. Pavel Dvořák, Ing. arch. Zdeněk Havlík