projekt / stavba

Rozhledna Nakléřov

Historie místa

Na místě vybraném pro vybudování nové rozhledny v nedávné historii obdobná stavba stála. Myšlenka na vybudování původní rozhledny zřejmě vznikla v roce 1908 při příležitosti oslav jubilea císaře Franze Josefa, kdy se tehdejší Ústecký horský spolek odhodlal vyjádřit poctu císaři vybudováním rozhledny s názvem „Kaiserwarte“ (Císařská věž). Ve stejný rok byl položen také stavební kámen budoucí rozhledny. Rozhledna byla za velké slávy otevřena při příležitosti stoletého výročí bitvy u Chlumce 31.8. 1913. Později, se změnou politické situace, byla v roce 1918 rozhledna přejmenována na „Carl-Weis-Warte“ (strážní věž Karla Weise).
Po dobu svého života byla rozhledna místem mnoha důležitých událostí a setkání. Mimo to ovšem také trpěla povětrnostními vlivy, četnými vloupáními a dalšími poškozeními. I přes několikeré opravy byla silnou zimní bouří počátkem roku 1944 pobořena. Snad díky válečným a poválečným událostem nebyla nikdy opravena a nakonec roku 1952 byla definitivně zrušena odstřelem provedeným Československou armádou.

Nová rozhledna

Předložená studie výstavby nové rozhledny v Nakléřově je architektonickým názorem vycházejícím z historie místa a zkušeností zpracovatele s projektovou přípravou dalších staveb obdobného charakteru.
V návrhu je částečně respektováno výškové řešení původní rozhledny. Vlastní tvar rozhledny je, především s přihlédnutím k drsným klimatickým podmínkám, navržen na jednodušším kruhovém půdorysu s vnitřním průměrem 4,2m. Rozhledna je umístěna na vyvýšené terénní kruhové základně. Vyvýšení je mimo jiné navrženo s cílem omezit výkopové práce při zakládání stavby, vytěžená zemina bude využita pro nasypání budoucího terénu po obvodu rozhledny.
Nová rozhledna je tvořena kruhovým tubusem s vnějším průměrem cca 4,6m ve spodní části rozšířeným až na 5,36m. Výškově je členěna na základní tři části – základnu o výšce 4,86m ve které je umístěn vstup a schodiště, dřík se schodištěm o výšce cca 13,26m a vyhlídkovou terasu se zastřešením. Jednotlivé části jsou od sebe hmotově odděleny. Základna je od dříku oddělena masivní římsou, dřík od venkovní vyhlídky pak deskou vlastní vyhlídky půdorysně přesahující průměr dříku. Zastřešení rozhledny je navrženo stříškou ve tvaru kulového vrchlíku. Podlaha venkovní vyhlídky je po obvodě lemována kovovým zábradlím jehož sloupky budou kotveny z boku do desky.
Jednotlivé úrovně rozhledny jsou propojeny dvouramenným schodištěm, které v horní části z prostorových důvodů pro výstup na úroveň venkovní vyhlídky přechází v točité. Osvětlení schodiště je zajištěno denním světlem pronikajícím skrz otvory v obvodovém plášti rozhledny. Otvory jsou lemovány tvarovaným ostěním se stříškou, v ostění je vloženo kovové zábradlí.
Materiály použité pro stavbu byly voleny hlavně s ohledem na maximální odolnost vůči povětrnostním podmínkám a vandalismu při zachování minimálních nároků na potřebu udržovacích prací. Prakticky všechny části věže jsou navrženy jako betonové prefabrikáty s povrchovou úpravou pískováním resp. reliéfem. Základna rozhledny má betonovou obvodovou stěnu s připraveným otvorem pro osazení rámu vstupních dveří. Vnější strana může být obezděna přírodním kamenem. Svislé a vodorovné prvky lemující vstup jsou betonové s pískovaným povrchem. Ve vodorovných prvcích (překladech) je uvažováno s umístěním nápisů či textů odkazujících k historii místa. Tyto nápisy budou provedeny jako reliéfy již při výrobě (betonáži) obou překladů. Na základnu bude osazena římsa složená ze čtyř prefabrikovaných betonových dílů obloukového půdorysu. Povrch římsy bude pískovaný. Dřík rozhledny je tvořen prefabrikovanými betonovými prvky několika typů. V jednotlivých dílech jsou již vytvořeny otvory pro osazení ostění oken, kotvící body pro připevnění podest atd. Vnitřní povrch dílů dříku je pískovaný, vnější je navržen jako reliéfní s imitací kamenného obkladu. Do otvorů ve stěně jsou vsazeny prefabrikáty ostění s pískovaným povrchem. Do vnitřního otvoru ostění bude zakotveno kovové zábradlí. Venkovní vyhlídka má podlahovou desku tvořenou dvěma prefabrikovanými betonovými díly (kruh rozdělený na poloviny) s povrchovou úpravou pískováním. Na desku je osazen prefabrikovaný tubus skrze který se bude vstupovat na vlastní vyhlídku. V tubusu bude již připraven otvor pro osazení rámu dveří. Střecha rozhledny je také z betonového prefabrikátu ve tvaru kulového vrchlíku děleného na dvě poloviny. Vnitřní povrch je pískován, vnější opatřen hydroizolační stěrkou ve funkci střešní krytiny. Zábradlí vyhlídky je navrženo kovové. S ohledem na maximální bezúdržbovost jsou zábradlí vyhlídky a v ostěních navržena z litiny, ostatní zábradlí uvnitř stavby spolu s točitým schodištěm budou kovová s povrchovou úpravou pozinkováním. Vnitřní dvouramenné schodiště je sestaveno z betonových prefabrikovaných schodišťových ramen kotvených do prefabrikovaných podest. Povrch těchto dílů je pískovaný. Vnitřní a venkovní pochůzná plocha na úrovni terénu je navržena z kamenné dlažby. Bočnice vyrovnávacího schodiště budou betonové prefabrikované s pískovaným povrchem, vlastní schody kamenné případně také prefabrikované.
Barevné řešení je laděno do přírodních barev. Barva přírodního kamene použitého na obezdění základny věže není zatím známa, je uvažován barevný odstín červenohnědá. Betonové prefabrikáty mohou být barevné takřka jakkoli díky možnosti hloubkového probarvení jednotlivých dílů v celé hmotě. Prefabrikáty na povrchu imitující kamenivo budou barevně provedeny ve vhodném odstínu sladěném s použitým přírodním kamenivem, u ostatních dílů je navržena barva šedobéžová až písková. Ostatní neuvedené části a konstrukce zůstanou v přírodní barvě resp. v barvě povrchového opracování (např. kovová zábradlí povrchově upravena pozinkováním).
U zábradlí horní venkovní vyhlídky budou umístěny mapy zobrazující a popisující krajinné prvky přehlédnutelné z rozhledny. Je uvažováno o rozdělení této mapy na čtyři části z nichž každá bude samostatně upevněna na nosnou kovovou konstrukci kotvenou do podlahy vyhlídky. Materiál a způsob provedení bude muset být zvolen co nejodolnější pro omezení poškození vandaly.


lokalita:Nakléřov
objednatel:Obec Petrovice
stupeň:studie
rok:2006
vedoucí zakázky:ing. arch. Zdeněk Havlík
autoři:ng. arch. Zdeněk Havlík ing. arch. Pavel Dvořák
spolupráce:ing. arch. Pavel Dvořák