projekt / stavba

Rekonstrukce výpravní budovy nádraží

Předložený návrh architektonického řešení úprav výpravní budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem navazuje na urbanistický koncept z roku 2004 kdy byla Atelierem AP spol. s.r.o. zpracována urbanistická studie koncepce této městské části a kdy byla také započata projektová příprava staveb a
stavebních počinů v blízkém okolí výpravní budovy. Jedná se zejména o akce v bezprostředním sousedství výpravní budovy - „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. etapa – část 1“ (tzv. přednádraží) a „Průjezd železničním uzlem UNL“ rekonstrukce kolejového svršku a průchodu). Stavební počiny v okolí pak uzavírá akce „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. etapa – část 2 – protipovodňová opatření“ (tzv. zanádraží) v návaznosti na akci „Dopravní opatření I/30 – povodňová hráz“. V přímém kontextu těchto staveb a akcí jsou alternativně navrženy úpravy vlastní výpravní budovy nádraží, úpravy které spočívají především v úpravách pravé části objektu (při pohledu od ul. V Jirchářích). Urbanistická studie z roku 2004 dále sledovala nosný urbanistický koncept přímého průchodu pod kolejovým tělesem až do prostoru nábřeží, vytvářela komunikační koridor pod nástupišti a předpokládala umístění hlavního vstupu do výpravní budovy ve střední části stávajícího objektu, v místě, které osově navazuje na ul. V Jirchářích, respektive v místě, které je dnes ve vnitřní dispozici vyhrazeno hygienickému zázemí.

Realizace navrženého vstupu je podmíněna vymístění tohoto, nevhodně umístěného provozu právě do koridoru pod kolejovým tělesem. Ze 4 variant vybraný architektonický návrh sledující tuto urbanistickou koncepci byl podkladem pro pořízení dokumentace pro stavební povolení jejímž zpracovatelem je firma SUDOP PRAHA, a.s., pobočka Ústí nad Labem. Zadání pro zpracování variantního řešení bylo formováno na řadě jednání s vlastníkem a provozovatelem objektu a zpracovatelem dokumentace k SP, kde byl původně stanoven rozsah tří možných variant. V určité fázi vývoje bylo dohodnuto, že bude zpracována ještě varianta čtvrtá. Jednotlivá řešení prezentují možnosti úprav stávající výpravní budovy ve třech různých úrovních stavebních úprav co do jejich rozsahu.

Všechny varianty mají společnou zásadu spočívající v minimálních zásazích do historického křídla (při pohledu z ul. V Jirchářích levá dvoupodlažní část). V této části architektonické řešení předpokládá stavební práce spojené se sjednocením velikosti okenních otvorů v tomto křídle. V souvislosti s úpravou fasády předpokládáme doplnění fasády o plastické prvky – římsy, špalety, ostění okolo oken atd. Tyto fasádní úpravy nepředpokládají přesnou repliku původní historické podoby budovy, jsou pouze reminiscencí původního tvaru fasády. Nejvýraznějším zásahem je návrh stavební úpravy stávající „schodišťové věže“ do podoby shodné s předsazenou částí fasády na levé (východní) straně. Návrh předpokládá snížení této části fasády tak aby byla shodná s ostatními částmi fasády této historické části. Historické části budovy se bezpochyby dotknou stavební práce nutné s úpravami vnitřních prostor vyvolanými technickými požadavky investora. Tyto stavební práce nemají vliv na vnější vzhled objektu a tato studie je neřeší (jsou součástí projektu pro SP zpracovávanou SUDOP PRAHA, a.s.).Návrh je veden cílem
stávající nesourodý architektonický celek sjednocovat a zároveň udržet uvedený urbanistický koncept v dané části městského centra.

lokalita:Ústí nad Labem
objednatel:České Dráhy a.s.: RSM Ústí nad Labem
stupeň:DSP
rok:2010
vedoucí zakázky:Ing.Arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.Arch. Pavel Dvořák, Ing.Arch. Štěpán Havlík