soutez / stavba

Rodinný dům nad Olšinkami a řekou

Navrhované rodinné sídlo
–nízkoenergetický dům, je umístěn na pravém břehu řeky Labe ve stráni nad obcí Olšinky v poměrně příkrém severozápadním svahu, který vykazuje v úseku dynamicky formovaného staveniště spád 30 – 40%. Předmětné staveniště je na výše položeném okraji obce a je součástí obytného celku se sympatickým velmi nízkým indexem zástavby individuálních rodinných domů. V dosud platné a také v připravované územně-plánovací dokumentaci je staveniště předurčeno k dané funkci a jeho poloha hraničí s volnými nezastavitelnými plochami. Tato skutečnost dává místu ambice neporušené a v budoucnu dále neporušované vazby na okolní přírodní rámec. Výšková pozice místa má vynikající rozhledové poměry do labského údolí. Tak dané místo vnímáme a v intencích jeho uvedených kvalit zadaný úkol řešíme.

Skutečnosti, že se staveniště nachází v takto dynamickém terénu a na specificky orientovaném místě vůči světovým stranám jsou, vedle zadání klienta, základními determinanty architektonické tvorby vedoucí k návrhu tohoto rodinného domu se všemi dílčími složkami funkce, kterou lze označit jako MODERNÍ BYDLENÍ. Složitá morfologie terénu klade vysoké nároky nejen na hmotovou koncepci domu ale také na návrh jeho dopravního řešení. Volba optimálního dopravního řešení může podstatně snížit realizační náklady stavby a naopak.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební parcela je součástí území, které je řešeno v dosud platné územně plánovací dokumentaci se závazným obsahem. Hlediska širších vztahů vycházejí z výstupů této územně-plánovací dokumentace a navrhované řešení je s nimi v souladu. Na daný územní celek není zpracován regulační plán jako nadřazená ÚPD. Staveniště a jeho okolí nejsou nijak funkčně a prostorově regulovány a možnosti pro návrh hmotového řešení jsou tak zcela volné. Jakkoli je zvolené hmotové řešení v návrhu autonomní, respektuje nejen charakter vyššího prostorového celku, ale také terénní konfiguraci. Navržené řazení hmot a pater domu sleduje terén v jeho původním rostlém tvaru. Od takové tendence se následně odvíjí dále popisované funkční zónování obytného domu.
DOPRAVA

Území je dopravně napojeno na zpevněnou komunikaci místního významu jejíž spádové parametry odpovídají severozápadnímu svahu nad obcí Olšinky. Tato komunikace u řešené parcely končí a pokračuje turisticky registrovanou pěší stezkou, která je v návrhu respektována a jejíž průchodnost a veřejnou funkci je nutno zachovat. V tomto místě je navržený objekt napojen na komunikační síť. Prostor vjezdu je v návrhu vymezen vyšší stěnou, ve které jsou vynechány otvory pro branku pro vstup pěších, vjezd osobních aut a také pro sběrné odpadní nádoby. Stěna je vyzděna z přírodního kamene případně může být provedena vybetonováním a následným obložením kamenem. Branka je tvořena kovovou konstrukcí s obkladem dřevěnými palubkami. Stejně je řešena i vjezdová dvoudílná brána. Vzhledem ke konfiguraci terénu je brána navržena jako dvoukřídlá otvíravá směrem do komunikace. Otevírání může být s dálkovým ovládáním.
Uvnitř řešené parcely je vedena komunikace do garážového prostoru v 1.PP, kde je navrženo prostorné kryté i otevřené garážové stání s možnostmi kolmého obratiště. Spád této komunikace je optimalizován s ohledem na skutečnost, že komunikace vede na úroveň 1.PP. Provoz OA je tak výškově oddělen od klidového prostředí pobytové terasy v 1.NP.

Tato vnitroareálová komunikace je dále prodloužená až na úroveň 1.NP do svažité zahrady a umožňuje vjezd malým zahradním vozidlem (traktorem), případně provoz lehčích vozidel. Garážový prostor je s ostatními podlažími spojen dvěma vertikálními komunikacemi – schodišti (exteriérovým a interiérovým) a malým nákladním výtahem na těžká břemena.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

ZDŮVODNĚNÍ ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
Přístupy k tvorbě hmotového konceptu jsou procesy imaginární, ryze individuální a jsou neměřitelné. Jedná se o přiřazení úměrných hmot funkcím, které jsou řazeny na základě zadání a jde o organizaci těchto objemů do řádu, který musí odpovídat vzájemným vazbám těchto jednotlivých funkcí a také přírodním podmínkám místa, kde se architektonický návrh, z konceptu vycházející, bude realizovat.

HMOTOVÝ KONCEPT

Stávající dosud využívaný objekt rodinného domu je osazen na poměrně vysokých opěrných stěnách, stupních – úrovních, se kterými hmotový návrh dále pracuje. Ve smyslu oddělování funkcí chápeme tyto úrovně jako jakési hranice mezi jednotlivými provozy a tvoří tak základ pro zónování funkcí. V textu jsou definovány jako zóna hospodářská, noční a denní. Tyto separátory nejsou a ani nemají být ostré, ale vytváří „kostru“ pro dispoziční rozvržení domu. Dalším vymezujícím faktorem byla pro nás neobvyklá orientace ke světovým stranám. Aby mohla mít denní zóna bydlení důležitou vazbu na venkovní, zahradní, část domu, která by nebyla příliš svažitá, měla dostatečný přísun denního osvětlení a bylo jí možno v rámci bydlení využívat, rozhodli jsme se v půdorysném průmětu dům rozdělit na dvě části a mezi ně vložit atrium a prosklený spojovací krček. Ten slouží také jako hlavní vstup do domu a centrální komunikační prostor, ze kterého jsou přístupné všechny ostatní. Podlaží s parkováním a pohybem osobních automobilů (dále jen OA) je záměrně potlačeno a co nejvíce ponořeno do terénu a propisuje se na povrh jen úzkou štěrbinou mezi horizontálními deskami. Deska je nad tímto podlažím v úrovni venkovní terasy záměrně přetažena směrem do údolí tak, aby zakládala pocit bydlení nad údolím. Obývací prostor vycházející z objemu sousední plné „věže“ je v kontrastu s ní plně otevřený a umožňuje krásný panoramatický pohled do údolí. Podobný princip je využit i v partii s bazénem kde se jako spojovací prvek uplatní ještě rozměrné prosklení pod úrovní hladiny vody v bazénu.

Reaguje- li tento koncept na funkční schéma – je větvený a spojitý
Reaguje- li tento koncept na terén – je vrstvený
Reaguje- li tento koncept na přírodní rámec – je otevřený krajině a slunci.

DISPOZICE

- obecně
Pojem bydlení zahrnuje soubor činností – vazebných složek bydlení. Domov je místo setkání příbuzných, ale i známých, doma se komunikuje, v prostorách k tomu určených se připravují a konzumují pokrmy, doma si chceme hrát, chceme sportovat a pracovat, ale také spát a odpočívat. Míra vzájemných, řekněme provozních, vazeb těchto činností, jejich počet a míra zastoupení jsou závislé a odvíjí se od potřeb každého z nás. Tyto potřeby jsou u každého jednoho člověka výhradně individuální.
V případě návrhu domu tohoto druhu je definice těchto potřeb velmi podstatná - musí být a je obsažena v zadání.
Dispoziční řešení, tak jak je patrné z půdorysných schémat, klientské zadání respektuje a jeho přidaná hodnota spočívá v definici řazení uvedených složek bydlení – dílčích funkcí a jejich zónování. Koncept dispozičního řešení je na tomto řazení funkcí a jejich zónování založen.
Třípodlažní objekt je členěn horizontálně na zónu hospodářskou v 1.PP a obytnou část v 1.NP spolu s 2.NP.
Nadzemní podlaží jsou dále členěna na zónu denní - 1.NP a zónu noční 2.NP.
Tento koncept horizontálního zónování (viz skica výše), jehož součástí je dopravní napojení provozu OA a umístění garáží do nejnižšího podlaží je dán terénní konfigurací a ekonomickými aspekty spojenými s budováním opěrných zdí a komunikace pro OA do vyšších nivelet. Umístění klidového prostoru (jehož součástí je bazén) do nejvyššího podlaží je naproti tomu opodstatněno nejlepšími semicirkulárními výhledy do údolí Labe.

První podzemní podlaží
Do této úrovně domu jsme umístili garážová stání pro 3 osobní auta s možností pohodlného vystoupení a vykládky rozměrnějších předmětů. Manipulační prostor před garážemi umožňuje pohodlné otáčení vozidel a slouží také příležitostné stání OA návštěv, hostů apod. V tomto podlaží je dále situována servisní místnost sloužící jako zázemí garáží, kde kromě skladu přídavného autopříslušenství - pneumatik, střešních nosičů, vlečného vozíku atd. navrhujeme umístit plastovou nádrž pro akumulaci srážkové vody sváděné jak ze střech objektu tak z terénu zahrady. Pozice nádrže o objemu cca 4m3 je zvolena s ohledem na umístění místnosti kde budou zařízení technického vybavení domu. Místnost slouží dále jako sklad sportovních potřeb, sezónní obuvi atd. Místnost sklepa slouží jako sklad objemných potravin případně obalů apod. Technická místnost – kotelna je místem pro instalaci zdroje tepla (zřejmě kondenzačního plyn. kotle), tepelného čerpadla pro přípravu TUV, regulace a měření tepla (RAM), elektrorozvodny, směšovačů média z případně použitých solárních panelů umístěných na střechách domu a měničů elektrické energie získávané z fotovoltaických panelů které budou umístěny v ploše zahrady. Vzájemná pozice technické místnosti a výtahové šachty sdružené s hlavním instalačním jádrem umožňují jednoduché vertikální rozvody infrastruktury domu. V této místnosti právě s vazbou na instalační jádro je uvažováno též s umístěním centrálního vysavače. V souvislosti s touto vertikální šachtou lze řešit také odpadkové hospodářství. Technická místnost je také umístěna bezprostředně do blízkosti vrtů pro čerpání podzemní vody (studna) a tepelného čerpadla. Pozice návrhu vrtů jsou zřejmé ze soutěžních podkladů.


První nadzemní podlaží
V tomto nadzemním podlaží reprezentujícím denní zónu jsou umístěny vstupy do objektu. Hlavní vstup je prostřednictvím haly – vstupního prostoru, který je otevřen jednak do atria a jednak do prostoru schodiště spojující vstup s úrovní vnější příjezdové komunikace. Součástí haly je schodiště spojující jednotlivé úrovně domu. Součástí haly probíhající až do 2.NP je malý nákladní výtah. Hala je tedy frekventovaným prostorem zajišťujícím vertikální komunikaci všech tří podlaží. Hala je vybavena zabudovaným nábytkem – botníkem, šatníkem apod. Na halu navazují dvě dispoziční křídla vymezující atrium. Jedno křídlo, zřejmě nejvýznamnější, tvoří obytný prostor bytového domu sdružující funkce kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.
Kuchyň s přímou vazbou na spíž, výtah a eventuelně shoz odpadků je řešena jako „ostrůvková“, doplněná skříňkami a elektrospotřebiči i podél stěn. Součástí kuchyňské sestavy bude i chlazená vitrína vinotéky. Na kuchyň přes jídelnu přímo navazuje obývací pokoj. Prostorný obývací pokoj je kromě nábytku vybaven také krbem a u prosklených stěn vnitřními žaluziemi zajišťujícími v případě potřeby intimitu prostoru nebo odstínění slunečního svitu. Obvodové stěny obývacího pokoje jsou bohatě prosklené aby byl využit vynikající rozhled do okolního přírodního rámce. Západní prosklená fasáda obývacího pokoje je přerušena komínovým tělesem s oboustranným krbem a funkční spalovací komorou orientovanou do exteriéru i do interiéru. Průchod z pokoje do atria je bezbariérový otvíravými a posuvnými dveřmi. Systém posuvných dveří je obdobný jako u prosklené stěny bazénu.

Ve druhém křídle navazujícím na vstupní halu je umístěna prádelna se sušárnou a hostinský blok s možností vstupu do atria. Chodba ke vstupu do hostinského pokoje je prosvětlena proskleným otvorem ve stropě vedoucím do chodby v 2.NP. Přímou provozní vazbu na vstupní halu má přímo u vstupů do domu umístěné WC s umyvadlem. Dalšími prostory v tomto křídle jsou – sklad, dílna, místnost pro technologii bazénu vybavená technickým zařízením zajišťujícím úpravu vody a protiproud, samotná bazénová vana hl. max. 180cm s hladinou vody ve 2.NP. Dílna je slouží též k manipulaci se zahradním náčiním a technikou. Na konci tohoto křídla jsou umístěna dvě jednoramenná exteriérová schodiště, která vedou jednak do prostoru parkovacího stání v 1.PP a také na venkovní terasu u bazénu v 2.NP.

Takto koncipovaná dvoukřídlová dispozice spolu se vstupní halou vymezují prostor pobytové terasy - atria definovaného jako venkovní společenský prostor s možností obsluhy z přilehlé kuchyně. Tento z části zatravněný prostor může být využíván jako jídelna pod širým nebem.

Druhé nadzemní podlaží
Toto podlaží s obdobným půdorysným průmětem jako 1.NP je uvažované jako klidová noční zóna vyjma dětského pokoje s možností celodenního užívání. Pokoj dětí je umístěn v severní části domu s výhledem do krajiny a navazuje na schodišťovou halu. Je napojen mírnou rampou zajišťující vhodné výškové uspořádání vstupu z pokoje na plochu na střeše nad obývacím pokoje. Tento exteriérový prostor může být také využit pro hry dětí. Kvůli zvýšení bezpečnosti je zábradlí na střeše odsazeno od hrany střechy. Ve schodišťové hale, stejně jako o patro níže, je umístěna výtahová šachta dobře využitelná pro transport např. ložního prádla apod. Na druhou stranu od haly vede chodba ze které jsou přístupné místnosti pracovny, ložnice s koupelnou a bazénu jako jednoho z nejatraktivnějších prostor domu. Bazén je od ložnice s výhledem do labského údolí oddělen malou saunou se sprchou a wc. Prostor bazénu má v dispozici 2.NP zcela svébytné místo s nejlepšími rozhledovými parametry.

Prosklené stěny tvořící plášť bazénového prostoru jsou opatřeny posuvnými skleněnými dveřmi s možností otevření při letním provozu. Celý tento letní provozní soubor je, s ohledem na svoji výškovou polohu nad atriem, koncipován jako intimní část domu, do kterého je vidět pouze ze zahradního svahu a ze kterého je vidět do celého labského údolí. Exteriérová část tohoto souboru je propojena s 1.NP již zmiňovaným jednoramenným schodištěm vedoucím k dílně a na terasu v 1.NP.


lokalita:Ústí nad Labem - Olšinky
objednatel:soukromý investor
rok:2010
vedoucí zakázky:Ing.Arch. Zdeněk Havlík
autoři:Ing.Arch.Štěpán Havlík Ing.Arch.Pavel Dvořák